Zrealizowane operacje

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

 

Operacja pt. „Wzmocnienie Łańcucha dostaw ryby hodowlanej poprzez zakup specjalistycznego środka transportu” polegająca na zakupie:

  1. Samochodu ciężarowego z przyczepą wraz ze zbiornikami do przewozu ryb.

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 765.149,79 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 622.073,00 zł

Kwota dofinansowania : 221.928,00 zł współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art.17

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku hodowlanym
w Jamrzynie oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy„


Operacja pt. „Poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Jutrzence” polega na zakupie:

  1. Natleniaczy FAS LR200 - 5 szt.
  2. Pompa Biostream BP-80 Aqua-Life Products 2
  3. Ładowarka kołowa ER12

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 317.939,64 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 258.487,51

Kwota dofinansowania : 129.243,76 zł

Udział środków własnych : 129.243,75 zł

współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę
o którym mowa w art. 48 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.


Operacja pt. „Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków środowiska – poprzez ich monitorowanie w ośrodku Jutrzenka” polega na zakupie:

  1. systemu natleniania
  2. wielofunkcyjnego kolorymetru laboratoryjnego
  3. systemu monitoringu

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 192.451,95 zł

Kwota dofinansowania : 78 072,00 zł

Udział środków własnych : 78 393,00 zł

współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujacej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji w ośrodku hodowlanym w Jutrzence, w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy”.