Zrealizowane operacje

loga_01_22


Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Nazwa operacji: „Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Bytów poprzez zakup wyposażenia”

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności MŚP

Miejsce realizacji operacji:

 1. Województwo: pomorskie, powiat: bytowski, Gmina: Borzytuchom, miejscowość: Kamieńc, działki: 587
 2. Województwo: pomorskie, powiat: Słupski, Gmina: Dębnica Ka-szubska, miejscowość: Jamrzyno, działki: 14; 8/24

 

Numer umowy o dofinansowanie: 00070-6521.3.1-OR1100001/22/23 z dnia 17-05-2023 r.

Koszty całkowite realizacji operacji: 1.416.222,00 zł
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 1.151.400,00 zł
Wysokość wsparcia: 575.700,00 zł


loga_01_22


Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Nazwa operacji: Doposażenie wraz z modernizacją ośrodka hodowlanego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów Sp. z o.o.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w szczególności MŚP.

Miejsce realizacji operacji:

 1. województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Borzytuchom,
  77-141 Borzytuchom, miejscowość Kamieńc, działka 578, 579, 587, 1/16, 1/18, 1/20, 97, 99, 101

Numer umowy o dofinansowanie: 00047-6521.3.1-OR1100020/21 z dnia 06-12-2021 r.

Koszty całkowite realizacji operacji: 564.214,50 zł
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 458.710,98 zł
Wysokość wsparcia: 210.239,29 zł


loga_01_22

Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Nazwa Operacji:Modernizacja Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka

„Gospodarstwo Rybackie Bytów” Sp. z o.o.
Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.

Miejsce realizacji operacji:

 • 1. województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Borzytuchom,
  77-141 Borzytuchom, miejscowość Kamieńc, działka 578, 1/16, 1/18, 1/20, 97, 99, 101

Numer umowy o dofinansowanie: 00027-6521.3.1-OR1100005/19 z dnia 30-09-2020 r.

Koszty całkowite realizacji operacji: 6.669.580,29 zł
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 5.422.423,00 zł
Wysokość wsparcia: 2.617.618,11 zł

dotacje-logo-1 dotacje-logo-2

Budowa przepławki jazu na rzece Kamienicy została dofinasowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Budowa jest prowadzona w ramach operacji pt.: „Czynna ochrona przyrody i udrażnianie korytarzy ekologicznych dla chronionych gatunków ryb poprzez budowę przepławki”.

Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. podpisało dnia 07-04-2021 r. w tej sprawie umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o nr 00400-6523.2-SW1110599/20/21.

Cel operacji:poprawa warunków środowiska przyrodniczego obszaru objętego LSR RLGD PB poprzez budowę przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych na rzece Kamienicy dającej możliwość zwiększenia różnorodności biologicznej wód rzek i jezior.

Przepławka jest usytuowana na jazie rzeki Kamienicy w miejscowości Kamieńc na działkach 1/20, 97, 98 obręb 0003 Barnowo, jedn. ewidencyjna 220104_2 w gminie Kołczygłowy oraz na działce nr 587, obręb 0005 Jutrzenka, jedn. ewidencyjna 220101_2 Borzytuchom.

Celem planowanej inwestycji jest budowa przepławki dla ryb na rzece Kamienicy
w km 1+436 – zlokalizowanej 30 m poniżej jazu piętrzącego w Kamieńcu. Wybudowane urządzenie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jazu. |Budowa przepławki umożliwi migrację ryb i innych organizm ów wodnych w górę rzeki, głównie w okresie tarła tj. marzec –lipiec.:

 • Całkowity koszt operacji wynosi 532.161,80 zł
 • Kwota kosztów kwalifikowanych 432.651,87 zł
 • Kwota dofinansowania 300.000,00 zł

Projektuje się wykonanie przepławki komorowej w formie kanału łączącego koryto rzeki poniżej jazu z korytem doprowadzalnika ziemnego co umożliwi migrację ryb oraz innych organizmów wodnych w górę rzeki Kamienicy z pominięciem jazu.

Przepławki to urządzenia umożliwiające rybom i innym migrującym organizmom wodnym pokonywanie piętrzenia na naturalnych i stworzonych przez człowieka barierach w górę lub w dół rzeki. Zwykle umożliwiają rybom omijanie przeszkód przez pływanie i przeskakiwanie serii niskich progów.

Modernizacja obiektów hydrotechnicznych i usuwanie wysłużonych, niespełniających swej roli budowli piętrzących, a także budowa przepławek ułatwiających rybom swobodny przepływ, to główne działania Gospodarstwa w tym zakresie.


loga_01_22Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.Nazwa operacji: Poprawienie efektywności energetycznej w firmie „Gospodarstwo Rybackie Bytów” Sp. z o.o.Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zaobooszczędnej akwakultury.Miejsce realizacji operacji:

 • województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Borzytuchom, 77-141 Borzytuchom, Jutrzenka, działka 587 nr obrębu 0005
 • województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Dębnica Kaszubska, Jamrzyno, działka 8/24, nr obrębu 0004

Numer umowy o dofinansowanie: 00015-6521.3.2-OR1100013/20 z dnia 27-01-2021 r.Koszty całkowite realizacji operacji: 378.864,00 zł
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 308.020,00zł
Wysokość wsparcia: 154.010,00 zł


dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Nazwa Operacji: „Dywersyfikacja przychodu przedsiębiorstwa poprzez wzbogacenie oferty produktowej o uszlachetniony surowiec dzięki własnej patroszarni”.W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • wytwornicę lodu,
 • zbiornik magazynowy na lód,
 • komorę chłodniczą,
 • samochód dostawczy.

Miejsce realizacji operacji:
Województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Borzytuchom, Kamieńc - działka nr 587, 77-141 Borzytuchom.
Województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Kołczygłowy, Kamieńc – działka nr 97;101, 77-140 Kołczygłowy.
Numer umowy o dofinansowanie: 00019-6521.3.1-OR1100013/17 z dnia 05.07.2018r.
Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana na realizacje operacji:
Koszty całkowite realizacji operacji: 238 779,80 zł.
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 238 799,80 zł.
Wysokość wsparcia: 50%

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.
Nazwa operacji: Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

 1. liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający możliwość rozwoju w łańcuchu dostaw produktów rybackich – 1
 2. liczba utrzymanych miejsc pracy – 6

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: zwiększenie jakości produkcji i utrzymanie sześciu stanowisk pracy w ośrodku hodowlanym w Jutrzence poprzez zakup wyposażenie

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • wagi - szt. 2
 • natleniacze - szt. 20

Miejsce realizacji operacji:
województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Borzytuchom, 77-141 Borzytuchom, Jutrzenka, działka nr 578,
województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy, 77-141 Borzytuchom, Barnowo, działki nr 99, 101.
Numer umowy o dofinansowanie: 00297-6523.2-SW1110473/19/20 z dnia 08.06.2020 r.
Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana na realizacje operacji:
Koszty całkowite realizacji operacji: 176 431,20 zł.
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 143 440,00 zł.
Wysokość wsparcia: do 50%


Operacja pt. „Wzmocnienie Łańcucha dostaw ryby hodowlanej poprzez zakup specjalistycznego środka transportu” polegająca na zakupie:

 1. Samochodu ciężarowego z przyczepą wraz ze zbiornikami do przewozu ryb.

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 765.149,79 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 622.073,00 zł

Kwota dofinansowania : 221.928,00 zł współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art.17

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku hodowlanym
w Jamrzynie oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy„


Operacja pt. „Poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Jutrzence” polega na zakupie:

 1. Natleniaczy FAS LR200 - 5 szt.
 2. Pompa Biostream BP-80 Aqua-Life Products 2
 3. Ładowarka kołowa ER12

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 317.939,64 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 258.487,51

Kwota dofinansowania : 129.243,76 zł

Udział środków własnych : 129.243,75 zł

współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę
o którym mowa w art. 48 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.


Operacja pt. „Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków środowiska – poprzez ich monitorowanie w ośrodku Jutrzenka” polega na zakupie:

 1. systemu natleniania
 2. wielofunkcyjnego kolorymetru laboratoryjnego
 3. systemu monitoringu

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 192.451,95 zł

Kwota dofinansowania : 78 072,00 zł

Udział środków własnych : 78 393,00 zł

współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujacej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji w ośrodku hodowlanym w Jutrzence, w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy”.